Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

Webinar i Networking: możliwości biznesowe w Kanadzie i Grupie Wyszehradzkiej “InnoV4te with Central and Eastern Europe”

🇵🇱Webinar i Networking: możliwości biznesowe w Kanadzie i Grupie Wyszehradzkiej‼
“InnoV4te with Central and Eastern Europe”
W miniony czwartek na zaproszenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Toronto, Ambasady Kanady w Polsce oraz przedstawicieli rządów z Grupy Wyszehradzkiej wzięliśmy udział w webinarium i wydarzeniu networkingowym dotyczącym współpracy i możliwości biznesowych pomiędzy Kanadą, a regionem wyszehradzkim.

Więcej “Webinar i Networking: możliwości biznesowe w Kanadzie i Grupie Wyszehradzkiej “InnoV4te with Central and Eastern Europe””

Członkostwo w organach International Bar Association (IBA)

Z radością informujemy, że prezes zarządu Jagoda Wojciechowska została powołana do pełnienia funkcji Insolvency Administrator of Insolvency Section największego międzynarodowego stowarzyszenia prawników – International Bar Association (IBA).

Nominacja ta jest ogromnym wyróżnieniem, tym bardziej, że Pani Wojciechowska jest jedyną reprezentantką Polski w Sekcji Prawa Upadłościowego IBA.

Jesteśmy bardzo dumni i życzymy dużo sukcesów!

Lista officerów Sekcji Upadłościowej:
https://www.int-bar.org/Officers/Index.cfm?unit=64_0_0_1_0

Informacje o IBA:
https://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx

PANEL SEKCJI UPADŁOŚCIOWEJ NA NAJWIĘKSZEJ KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW (IBA)

Od 2 do 27 listopada trwa coroczna konferencja największego międzynarodowego stowarzyszenia prawników – IBA 2020 VIRTUALLY TOGETHER.
W minioną środę odbyły się pierwsze sesje sekcji upadłościowej, w których mieliśmy zaszczyt uczestniczyć.

Więcej “PANEL SEKCJI UPADŁOŚCIOWEJ NA NAJWIĘKSZEJ KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW (IBA)”

Spółka komandytowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – czy to koniec spółek komandytowych w Polsce?

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł dotyczyć będzie ostatnio niezwykle nagłaśnianego problemu opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych w Polsce. W dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 643), w najbliższym czasie Senat rozpocznie pracę nad uchwalonym projektem. Rządowy projekt przewiduje przyznanie statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych [dalej także jako: CIT] spółkom komandytowym, jak również – w pewnych wypadkach – spółkom jawnym. Więcej “Spółka komandytowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – czy to koniec spółek komandytowych w Polsce?”

Pomoc publiczna na ratowanie przedsiębiorstw niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością

Wstęp

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony omówieniu jednego z krótkoterminowych rodzajów pomocy publicznej, wynikającego z ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1298), [dalej jako ustawa], tj. pomocy na ratowanie.

Ustawa tworzy narzędzia wsparcia przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, także w związku z pandemią. W zamyśle pomoc publiczna udzielana na podstawie tej ustawy ma być udzielana doraźnie celem umożliwienia przetrwania przedsiębiorcy na rynku, a także przeprowadzenia restrukturyzacji.  Warto zwrócić uwagę, że ustawa swoim zakresem podmiotowym obejmuje przedsiębiorców niewypłacalnych w rozumieniu art. 10 Prawa upadłościowego, jak i również tych zagrożonych niewypłacalnością (zob. art. 6 Prawa restrukturyzacyjnego), przy czym muszą być to przedsiębiorcy z sektora MMŚP. Ustawa ta jest wyrazem programu rządowego przyjętego jeszcze w 2014 roku tytułowanego jako „Polityka Nowej Szansy”, który dotyczyć miał lat 2014-2020.

Pandemia Covid-19 spowodowała znaczą intensyfikację prac legislatora. Więcej “Pomoc publiczna na ratowanie przedsiębiorstw niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością”

ZAWIESZENIE EGZEKUCJI BEZ SĄDU, czyli „Tarcza antykryzysowa 4.0” i nowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

W odpowiedzi na skutki epidemii i celem stworzenia kolejnego narzędzia pomocy przedsiębiorcom ustawodawca wprowadził nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, bazujące na dotychczasowym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Rozwiązanie to zostało przyjęte Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 (dalej: „Tarcza 4.0”), która to weszła w życie 24 czerwca bieżącego roku. Co istotne, z uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu każdy przedsiębiorca może skorzystać tylko raz i będzie ono dostępne tylko przez najbliższy rok, a więc do 30 czerwca 2021 r. (art. 15 ust. Tarczy 4.0).

Celem otwarcia postępowania należy zarżeć umowę o nadzór nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym. Otwarcie postępowania następuje pozasądowo, z dniem ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w którym to przedsiębiorca oświadcza, że zawarł umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i będzie prowadzone względem niego uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu.

Najważniejszym z perspektywy przedsiębiorcy skutkiem ukazania się obwieszczenia jest zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych i brak możliwości wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych względem majątku dłużnika.

Więcej “ZAWIESZENIE EGZEKUCJI BEZ SĄDU, czyli „Tarcza antykryzysowa 4.0” i nowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu”

Czy „Frankowicze” mogą uzyskać wstrzymanie spłaty rat?

W trakcie epidemii Covid- 19 w Europie, znacznie wzrósł kurs franka szwajcarskiego. Dla osób, które zaciągnęły kredyt denominowany lub indeksowany we frankach szwajcarskich, wiąże się to z podwyższeniem kapitału kredytu pozostałego do spłaty. Co więcej, w wielu przypadkach znacznie wzrosła miesięczna rata do spłaty. Na gruncie obecnych nagłych zmian społeczno – gospodarczych stabilność kursu walut wydaje się wykluczona. Z uwagi na powyższe powstało pytanie, czy „Frankowicze” mają możliwość zaprzestania, choćby czasowo spłacanie rat kredytowych. Odpowiedź na zadane pytanie jest pozytywna. Są dwie możliwość, ale tak naprawdę tylko jedna gwarantuje bezpieczeństwo kredytobiorcy. Więcej “Czy „Frankowicze” mogą uzyskać wstrzymanie spłaty rat?”

SP. Z O. O. – czy i dlaczego? Czy warto się przekształcać lub założyć nowe przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o. o.)?

Poniżej coś dla tych, którzy od dłuższego czasu zastanawiają się w jakiej formie prowadzić swoją działalność gospodarczą.

✔️Dlaczego mikro i mali przedsiębiorcy coraz częściej wybierają spółkę z o.o. jako formę prowadzenia działalności gospodarczej?

✔️W obrocie prawnym coraz częściej można spotkać mikro i małych przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest kilka przyczyn, dla których właśnie ta forma może okazać się korzystna. Więcej “SP. Z O. O. – czy i dlaczego? Czy warto się przekształcać lub założyć nowe przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o. o.)?”

SP. Z O. O. – czy i dlaczego? Czy warto się przekształcać lub założyć nowe przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o. o.)?

Poniżej coś dla tych, którzy od dłuższego czasu zastanawiają się w jakiej formie prowadzić swoją działalność gospodarczą.

✔️Dlaczego mikro i mali przedsiębiorcy coraz częściej wybierają spółkę z o.o. jako formę prowadzenia działalności gospodarczej?

✔️W obrocie prawnym coraz częściej można spotkać mikro i małych przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest kilka przyczyn, dla których właśnie ta forma może okazać się korzystna.

✔️Przede wszystkim wzrost zainteresowania spowodowała nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 2019 roku. Zgodnie z nowymi przepisami obniżono stawkę preferencyjną podatku CIT do 9 %. Stawka ta dotyczy przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Ze stawki tej może skorzystać podatnik, u którego przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

✔️Należy wskazać, iż możliwość zastosowania preferencyjnej stawki została przez ustawodawcę ograniczona wyłączeniami, które szczegółowo zostaną omówione w kolejnych publikacjach.
Kolejną korzyścią prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. może okazać się brak konieczności opłacania składek ZUS przez udziałowców, które przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej z uwzględnieniem składki zdrowotnej obecnie wynoszą 1431,48 zł. Aby móc skorzystać z takiego uprawnienia należy założyć spółkę z o.o., która nie będzie spółką jednoosobową. Muszą w niej uczestniczyć, jako udziałowcy, co najmniej dwie osoby. Przy czym jedna z nich może mieć większościowy pakiet udziałów. Ponadto, zarząd spółki z o.o. również nie ma obowiązku opłacania składek ZUS. A zatem wspólnik spółki z o.o., który jednocześnie jest prezesem zarządu tej spółki także nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu ZUS. Zasygnalizować jednak należy, iż przy ustalaniu udziałów warto podzielić je w stosunku innym niż 1% do 99%, gdyż zgodnie z orzecznictwem podział taki może zostać uznany za iluzoryczny.

✔️Znaną powszechnie zaletą spółek z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników za długi spółki. Nie odpowiadają oni bowiem swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Spółka, jako osoba prawna posiada swój majątek, którym w całości odpowiada za zaciągnięte zobowiązania. Ponadto, w określonych przypadkach za zobowiązania spółki z o.o. do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci członkowie jej zarządu. Ma to miejsce między innymi, gdy egzekucja prowadzona względem spółki okaże się bezskuteczna. Zarząd może uwolnić się jednak od odpowiedzialności, np. gdy złoży wniosek o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie.

✔️Pokrótce trzeba wspomnieć o często niedostrzeganej, a jak się wydaje, z punktu widzenia korzyści majątkowych, najistotniejszej zalecie spółki z o.o. w postaci jej odrębnego bytu prawnego i dzięki temu wartości, która jest niezależna od właścicieli. Spółka z o.o. jest sama w sobie wartością. Może być właścicielem majątku, mieć zdolność kredytową, a przede wszystkim sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego pod spółką z o.o. jest znacznie ułatwiona, wystarczy dokonać sprzedaży udziałów. Nie ma konieczności przenoszenia składników majątku tak jak miałoby to miejsce w przypadku przedsiębiorstwa prowadzonego, jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

✔️Powyżej przedstawiliśmy ogólnie tylko kilka, w Naszej ocenie najistotniejszych powodów, dla których mikro i mali przedsiębiorcy wybierają formę prowadzenia działalności gospodarczej pod spółką z o.o. Jest ich wiele więcej. Skoro istnieją zalety to muszą być również wady, ale o tym w kolejnych wpisach.

✔️W dalszych publikacjach pracownicy Naszego zespołu przygotują szczegółowe rozwinięcie dotyczące spółki z o.o., m. in. opodatkowania, odpowiedzialności zarządu spółki, czy też wartości udziałów.

Raportowanie schematów podatkowych najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku?

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej. Na podatników nałożono szereg nowych obowiązków. Przede wszystkim wprowadzono rozdział dotyczący składania informacji o schematach podatkowych. Obszerna regulacja i wielość warunków rozstrzygających, czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym, czy nie, nastręczyło przedsiębiorcom wielu problemów interpretacyjnych. Do tej pory wielu z nich nie ma świadomości, że uzgodnienia z innym podmiotem, w wyniku których nastąpiła lub jest/była planowana transakcja, spełniają kryteria schematu podatkowego. Dla przedsiębiorców, a przede wszystkim osób uprawnionych do reprezentacji (m. in. członków zarządu, właścicieli, wspólników niektórych spółek), powyższe ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Niedopełnienie tego obowiązku może narazić ich, m. in. na odpowiedzialność karno – skarbową, czy też kary pieniężne.

Więcej “Raportowanie schematów podatkowych najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku?”

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
  • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562321961
  • KRS: 0000655226
  • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562347021
  • KRS: 0000773071
  • Biuro w Warszawie:
  • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka