Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

Ogłoszenia

Informacje o sprzedaży masy upadłości

WZÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY MASY UPADŁOŚCI

  1. WYKAZ RUCHOMOŚCI TENTOR

  2. Tentor wzór oferty – ruchomości

  3. Operat szacunkowy ruchomości

  4. Oferta Spoczynek – nieruchomość wzór
  5. Regulamin sprzedaży TENTOR.

  6. Wycena nieruchomości Spoczynek 44

 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego TENTOR A. Twardowski, Z. Moczulak sp. j. w upadłości zaprasza wszystkich zainteresowanych do składana ofert na zakup:

 1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurową w Spoczynku działki nr 165/1, 165/2, obręb 0114 Spoczynek, KW nr WL1A/00008117/4 za cenę nie niższą niż 4 306 000,00 zł (cztery miliony trzysta sześć złotych) netto, a więc 5 296 380 zł brutto.
 2. Ruchomości w postaci maszyn produkcyjnych oraz pakujących wykorzystywanych do produkcji i pakowania orzechów w szczególności pieców do prażenia kaw i orzechów oraz pakowaczek – zgodnie z wykazem dostępnym na stronie internetowej rbbcenter.com/ogloszenia.

Oferty należy składać w terminie do 15 lipca 2024 r. do godziny 15:00 do syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101 87-100 Toruń na piśmie.

Rozpoznanie ofert nastąpi 16 lipca 2024 r. godzinie 15:00 u syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium do 15 lipca 2024 r.

Posiadacz rachunku: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Tentor A. Twardowski, Z. Moczulak sp. j. w upadłości, numer rachunku: 40 1020 5011 0000 9002 0399 1031

Wadium należy wpłacić w kwotach:

 1. 10% wartości oszacowania netto dla nieruchomości, tj. 430 600,00 zł,
 2. Dla ruchomości wadium wynosi 10% oferowanej ceny netto (obliczonej bez podatku VAT).

Operaty szacunkowe, regulamin sprzedaży oraz wzór oferty znajdują się na stronie internetowej rbbcenter.com/ogłoszenia. Podane ceny są cenami netto i do nich należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce 23%.

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY MASY UPADŁOŚCI

Regulamin

operat szacunkowy

Wzór oferty

Syndyk masy upadłości Luizy Kałuski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Cybisa 10/9.

Cena wywoławcza wynosi 903 659,00 zł (dziewięćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i jest to najniższa cena za jaką składnik masy upadłości będzie mógł zostać sprzedany.

Oferty należy składać do 24 lipca 2024 r. do godziny 16:00 do Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o.  ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. Oferta powinna zawierać: szczegółowe dane oferenta w tym dane kontaktowe, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, oświadczenia: o akceptacji regulaminu, zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży i jego akceptacji, wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi, prawa zwrotu oraz prawa do odstąpienia od umowy oraz oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w art. 157a ust. 2 pr. up.

Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium do dnia 24 lipca 2024 r. w wysokości 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy zgodnie z poniższymi danymi:

 1. Nazwa podmiotu: Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o.,
 2. Numer rachunku: 25 1090 2590 0000 0001 5468 5059

Rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 25 lipca 2024 r. o godzinie 10:00 w biurze syndyka przy ul. Grudziądzkiej 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń.

Sprzedaż z wolnej ręki zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem, który znajduje się w siedzibie syndyka. Syndyk oświadcza, że informacje o sprzedaży wraz z regulaminem i operatem szacunkowym będą dostępne na stronie internetowej: www.rbbcenter.com/ogloszenia, a także w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 74-76, lok. 101. Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu: +48 570 075 550 lub mailowo: biuro@rbbcenter.com.

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY MIEJSCA POSTOJOWEGO

Regulamin Ciećwierz

Operat szacunkowy Toruń ul. Strzałowa 13D-83

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość niemieszkalną stanowiąca miejsce postojowe nr 83 położona w Toruniu przy ul. Strzałowej 13D-13F. Miejsce to stanowi udział 3248/140218 w hali garażowej, zlokalizowanej w kondygnacji podziemnej budynku o cenie wywoławczej 34 000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych).

Terminy

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane imię, nazwisko oraz adres do doręczeń oferenta oraz powinna zawierać dopisek „Oferta sprzedaży w postępowaniu Pawła Ciećwierz NIE OTWIERAĆ”. Tak opisana koperta powinna być zaadresowana w drugiej kopercie do Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń.

Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium do końca dnia 10 lipca 2024 r. w kwocie 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Każdy z Oferentów zobowiązany jest do wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości zgodnie z następującymi danymi:

 1. Posiadacz rachunku: Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o.
 2. Numer rachunku: 09 1090 2590 0000 0001 5547 6964

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2024 r. w do godziny 12:00 biurze Syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka pod rygorem odrzucenia oferty.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 11 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 w biurze Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń.

Na rozpoznanie ofert mają wstęp oferenci, pełnomocnicy oferentów oraz uczestnicy postepowania.

 

Wymogi formalne oferty

Każda z ofert nabycia winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i zawierać:

 • Oznaczenie składnika masy upadłości, którego oferta dotyczy;
 • dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), jego formę organizacyjno-prawną, a w przypadku osób fizycznych PESEL, NIP (jeżeli posiada), w przypadku osób prawnych także REGON, KRS;
 • oferowaną cenę (w tym także oznaczenie kwoty słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń i proponowany termin zapłaty nie dłuższy niżeli 30 dni;
 • oświadczenie, że Oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie 157a ust. 2 prawa upadłościowego;
 • czytelny podpis oferenta albo podpisy osób umocowanych do reprezentacji Oferenta;
 • aktualny odpis (oryginał) Oferenta z KRS lub CEiDG (w przypadku przedsiębiorców);
 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, w przypadku spółek prawa handlowego – uchwałę odpowiednich organów, jeżeli taka jest wymagana zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych (wskazującą, że osoba podpisująca ofertę i uczestnicząca w ewentualnej licytacji jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę) albo oświadczenia, że zgoda wymagana nie jest;
 • dowód wpłaty wadium;
 • oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak to zgodę małżonka na złożenie oferty i zawarcie umowy sprzedaży, chyba że zawarto umowę majątkową małżeńską znoszącą ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej albo oferent nabywa składnik do majątku odrębnego (wówczas wymagane stosowne oświadczenie);
 • oświadczenia o:
 • zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży jego wyceną i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 • zapoznaniu się Regulaminem Sprzedaży spełnia warunki określone tym regulaminem oraz je akceptuje;
 • zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich opłat notarialnych oraz danin związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
 • oświadczenie o akceptacji sposobu wydania zgodnie z Regulaminem sprzedaży;
 • o akceptacji wyłączenia rękojmi i prawa zwrotu;

Pełnomocnictwo do złożenia oferty i uczestnictwa w sprzedaży  wolnej ręki powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Wymóg ten nie dotyczy pełnomocników będących radcą prawnym lub adwokatem. Syndyk odmawia uczestnictwa w sprzedaży pełnomocnikom nieposiadającym stosownego pełnomocnictwa.

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY DZIAŁEK W RACIĄŻKU

Regulamin sprzedaży – TENTOR – z wolnej ręki.

Operat szacunkowy działki – Raciążek dz. 790-3, 790-4, 790-6

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego TENTOR A. Twardowski, Z. Moczulak sp. j. w upadłości zaprasza wszystkich zainteresowanych do składana ofert na zakup – nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Raciążu przy ul. Wiatracznej z rozpoczętą realizacją inwestycji polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych działki nr 790/3, 790/4, 790/6 obręb 0008 Raciążek, dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą numer WL1A/00024209/4.

Cena wywoławcza wynosi 255 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto, a więc 313 650,00 zł brutto (wraz z podatkiem VAT).

Operat szacunkowy regulamin sprzedaży oraz wzór oferty znajdują się na stronie internetowej rbbcenter.com/ogłoszenia. Podane ceny są cenami netto i do nich należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce 23%.

Oferty należy składać w terminie do 21 czerwca 2024 r. do godziny 12:00 do syndyka ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101 87-100 Toruń na piśmie.

Rozpoznanie ofert nastąpi 24 czerwca 2024 r. godzinie 12:00 u syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń.

Każdy oferent uczestniczący w sprzedaży jest obowiązany do wpłaty do dnia 21 czerwca 2024 r. wadium w kwocie 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych):

Posiadacz rachunku: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Tentor A. Twardowski, Z. Moczulak sp. j. w upadłości

Numer rachunku: 40 1020 5011 0000 9002 0399 1031

Oferta powinna zawierać pod rygorem jej odrzucenia:

 1. Imię nazwisko, PESEL lub NIP oferenta, zaś jeżeli oferentem jest przedsiębiorca lub osoba prawna lub ułomna osoba prawna to także pełną nazwę firmy, NIP lub KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego);
 2. Dokładne dane teleadresowe oferenta (adres do korespondencji, e-mail, telefon);
 3. Oferowaną cenę podaną w złotych nie niższą od wartości oszacowania,
 4. termin zapłaty nie dłuższy niżeli 14 dni od dnia wyboru oferty,
 5. Opis składnika masy upadłości, którego oferta dotyczy umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację (wskazanie nazwy lub numeru w wykazie),
 6. Dowód wpłaty wadium – jeżeli było wymagane,
 7. Dodatkowo oferent dołącza oświadczenia o:
 • akceptacji regulaminu sprzedaży,
 • akceptacji stanu przedmiotu sprzedaży,
 • akceptacji faktu, że rękojmia oraz prawo zwrotu są w całości wyłączone,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem sprzedaży.
 1. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pod rygorem jej odrzucenia, oryginał pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa poświadczony notarialnie, a w przypadku pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem poświadczony za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata będącego pełnomocnikiem oferenta w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwa pod rygorem odrzucenia oferty powinno zawierać umocowanie do złożenia oferty oraz udziału w naborze ofert, w tym do udziału w aukcji i składaniu postąpień. W przypadku pełnomocników nie będących radcami prawnymi lub adwokatami pełnomocnictwo pod rygorem odrzucenia oferty powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
 2. Oferta jak i wszelkie oświadczenia powinny być opatrzone czytelnym podpisem oferenta albo osób umocowanych do jego reprezentacji.

Pozostałe wymogi zostały opisane szczegółowo w Regulaminie sprzedaży dostępnym na stronie internetowej rbbcenter.com/ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY DOMU JEDNORODZINNEGO W KIJEWIE KRÓLEWSKIM

CENA OBNIŻONA DO 60% WARTOŚCI OSZACOWANIA

Okońscy Regulamin sprzedaży – regulamin od 10 lipca 2024 r.

Operat szacunkowy Kijewo królewskie ul. Szlachecka 10

Syndyk masy upadłości Jolanty i Romana Okońskich zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kijewie Królewskim przy ul. Szlacheckiej 10 działka ewidencyjna nr 17/1 o pow. 0,1388 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą numer TO1C/00021475/7.

Cena wywoławcza stanowi 60 % wartości oszacowania, a więc 362 400,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych).

Oferty należy składać w terminie do 19 lipca 2024 r. do g. 12:00 Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o., ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń, lub przesłać na ten adres listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi u Syndyka – 22 lipca 2024 r. o godzinie 12:00.

 

Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium do końca dnia 19 lipca 2024 r. wysokości 36 000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy zgodnie z poniższymi danymi:

 1. Nazwa podmiotu: Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o.,
 2. Numer rachunku: 62 1090 2590 0000 0001 5468 4975.

Każda z ofert nabycia winna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

 • Oznaczenie składnika masy upadłości, którego oferta dotyczy;
 • dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), jego formę organizacyjno-prawną, a w przypadku osób fizycznych PESEL, NIP (jeżeli posiada), w przypadku osób prawnych także REGON, KRS;
 • oferowaną cenę (w tym także oznaczenie kwoty słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń i proponowany termin zapłaty nie dłuższy niżeli 30 dni;
 • oświadczenie, że Oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie 157a ust. 2 prawa upadłościowego;
 • podpis oferenta albo podpisy osób umocowanych do reprezentacji Oferenta;
 • aktualny odpis (oryginał) Oferenta z KRS lub CEiDG (w przypadku przedsiębiorców);
 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, w przypadku spółek prawa handlowego – uchwałę odpowiednich organów, jeżeli taka jest wymagana zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych (wskazującą, że osoba podpisująca ofertę i uczestnicząca w ewentualnej licytacji jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę) chyba że co innego przewiduje umowa spółki – wówczas należy złożyć stosowne oświadczenie;
 • dowód wpłaty wadium;
 • oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak to zgodę małżonka na złożenie oferty i zawarcie umowy sprzedaży, chyba że zawarto umowę majątkową małżeńską znoszącą ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej albo oferent nabywa składnik do majątku odrębnego (wówczas wymagane stosowne oświadczenie);
 • oświadczenia o:
 • zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży jego wyceną i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 • zapoznaniu się Oferenta Regulaminem Sprzedaży spełnianiu warunków określonych tym regulaminem;
 • oświadczenie o akceptacji Regulaminu sprzedaży;
 • zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich opłat notarialnych oraz danin związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
 • oświadczenie o akceptacji sposobu wydania nieruchomości zgodnie z Regulaminem sprzedaży;
 • o akceptacji wyłączenia rękojmi i prawa zwrotu;
 • akceptacji szacowanego terminu zawarcia umowy sprzedaży,
 • sposobu wydania nieruchomości zgodnie z Regulaminem.

Oferent jest zobowiązany wpłacić wadium w sposób szczegółowo opisany w zapisach § 5 Regulaminu.

Oferent przystępując do Sprzedaży wyraża zgodę na przetwarzanie przez Syndyka jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procedury sprzedaży. Oferty spóźnione, niespełniające choćby jednego wymogu formalnego lub z nieprawidłowo opłaconym wadium będą odrzucane. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane Oferenta oraz powinna zawierać dopisek „Oferta sprzedaży w postępowaniu Jolanty i Romana Okońskich NIE OTWIERAĆ”. Tak opisana koperta powinna być zaadresowana w drugiej kopercie na adres: Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń.

 

Sprzedaż z wolnej ręki zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem, który znajduje się w siedzibie syndyka. Syndyk oświadcza, że informacje o sprzedaży wraz z regulaminem i operat szacunkowy będą dostępne na stronie internetowej: www.rbbcenter.com/ogloszenia, a także w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 74-76, lok. 101. Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu: +48 570 075 550 lub mailowo: biuro@rbbcenter.com.

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

z obniżoną ceną do 25% wartości oszacowania

wzór-oferty-w-postępowaniu-upadłościowym-

Operat szacunkowy Bogucin 111B gm. Fabianki (1)

Regulamin w treści zmienionej treści od 15 lipca 2024 r. – w zakresie obniżenia kwoty Regulamin – Bogucin zmiana od 15.07.24

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 (jedna druga) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bogucinie gm. Fabianki, działka ewidencyjna 43/1, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00062344/0 wraz z udziałem 10/140 (dziesięć sto czterdziestych) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bogucinie, działka ewidencyjna numer 43/7, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą numer WL1W/00062345/7 o łącznej wartości oszacowania 304 245,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 25% wartości oszacowania, a więc 76 061,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych) i jest to najniższa cena za jaką składnik masy upadłości będzie mógł zostać zbyty.

 

Każda z ofert nabycia winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i zawierać:

 • Oznaczenie składnika masy upadłości, którego oferta dotyczy;
 • dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), jego formę organizacyjno-prawną, a w przypadku osób fizycznych PESEL, NIP (jeżeli posiada), w przypadku osób prawnych także REGON, KRS;
 • oferowaną cenę (w tym także oznaczenie kwoty słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń i proponowany termin zapłaty nie dłuższy niżeli 30 dni;
 • oświadczenie, że Oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie 157a ust. 2 prawa upadłościowego;
 • podpis oferenta albo podpisy osób umocowanych do reprezentacji Oferenta;
 • aktualny odpis (oryginał) Oferenta z KRS lub CEiDG (w przypadku przedsiębiorców);
 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, w przypadku spółek prawa handlowego – uchwałę odpowiednich organów, jeżeli taka jest wymagana zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych (wskazującą, że osoba podpisująca ofertę i uczestnicząca w ewentualnej licytacji jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę);
 • dowód wpłaty wadium;
 • oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak to zgodę małżonka na złożenie oferty i zawarcie umowy sprzedaży, chyba że zawarto umowę majątkową małżeńską znoszącą ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej albo oferent nabywa składnik do majątku odrębnego (wówczas wymagane stosowne oświadczenie);
 • oświadczenia o:
 • zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży jego wyceną oraz braku zastrzeżeń;
 • zapoznaniu się Regulaminem Sprzedaży spełnia warunki określone tym regulaminem oraz je akceptuje;
 • zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich opłat notarialnych oraz danin związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
 • oświadczenie o akceptacji sposobu wydania nieruchomości zgodnie z Regulaminem sprzedaży;
 • o akceptacji wyłączenia rękojmi i prawa zwrotu;
 • akceptacji sposobu wydania zgodnie z regulaminem;
 • akceptacji faktu, że pod adresem położenia Przedmiotu Sprzedaży mogą być zameldowane osoby.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane imię, nazwisko oraz adres do doręczeń oferenta oraz powinna zawierać dopisek „Oferta sprzedaży w postępowaniu Pawła Gołębiewskiego NIE OTWIERAĆ” lub inne podobne identyfikujące wyrażenie. Tak opisana koperta powinna być zaadresowana w drugiej kopercie do Syndyka – Kancelaria Syndyka Karol Wojciechowski adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń.

Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium do końca dnia 16 lipca 2024 r. będzie to kwota 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Każdy z Oferentów zobowiązany jest do wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości zgodnie z następującymi danymi:

 1. Posiadacz rachunku: Karol Wojciechowski
 2. Numer rachunku: 38 1090 2590 0000 0001 5136 8589,

 

Oferty dotyczące Przedmiotu Sprzedaży, Oferenci winni składać w terminie do dnia 16 lipca 2024 r. w do godziny 12:00 biurze Syndyka ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka pod rygorem odrzucenia oferty.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 17 lipca 2024 r. g. 12:00 w biurze Syndyka –ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń.

 

 

OBWIESZCZENIE

O SPRZEDAŻY POJAZDÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

 1. Operaty szacunkowe samochodów

 2. Regulamin samochody 2 – ELDOM

Syndyk masy upadłości ELDOM sp. z o.o. sp. k. w upadłości w Grudziądzu zaprasza wszystkich zainteresowanych do składana ofert na zakup pojazdów wchodzących w skład masy upadłości:

a) HYUNDAI i30 CW 1,6 CRDI, 2009 r., nr rej. CG 97312 VIN: TMADC81SP9J001265, przebieg ok. 263 000,00 km, data pierwszej rejestracji 30.09.2009 r. cena 8 470,00 zł (osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych),

b) Naczepa Krone Cooliner SDR 27, 39 ton, 2008 r., nr rej. CG 1697P, wersja eL4-S, VIN: WKESD000000441866, data pierwszej rejestracji 12.01.2009 r. cena 33 390,00 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych),

c) Naczepa Piacenza S36, 37,5 tony, 1989 r. nr rej. CG 10015, VIN: ZBAS36V2TXX019710 cena 6 440,00 zł (sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych).

Pisemnie lub mailowo do syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76/101, 87-100 Toruń

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane oferenta
 2. oferowaną cenę oraz proponowany termin i sposób zapłaty (preferowana płatność przelewem na rachunek bankowy.

Wszelkie informacje, operaty szacunkowe oraz wykaz urządzeń są dostępny na stronie internetowej rbbcenter.com/ogłoszenia.

Syndyk może w każdym czasie przerwać zbieranie ofert i wybrać ofertę złożoną jako najkorzystniejszą do momentu przerwania naboru ofert.

Oględziny pojazdów możliwe pod adresem ELDOM sp. z o.o. sp. k. ul. Waryńskiego 70, 86-300 Grudziądz po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin mailowo. W tym celu należy syndykowi na podany w ogłoszeniu adres e-mail zgłosić chęć oględzin oraz pozostawić telefon kontaktowy.

Sprzedaż przeprowadzana jest zgodnie z regulaminem sprzedaży.

 

 

Bieżące informacje o wszystkich postępowaniach znajdą Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w KRAJOWYM REJESTRZE ZADŁUŻONYCH dostępnym po linkiem:

https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.4/KrzPortalPubGui.StronaGlowna?params=JTdCJTdE&itemId=item-0&seq=     https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow, 

 

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
 • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562321961
 • KRS: 0000655226
 • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562347021
 • KRS: 0000773071
 • Biuro w Warszawie:
 • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka