Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

Ogłoszenia

Informacje o sprzedaży masy upadłości

WZÓR OFERTY W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

 

Płocharska Regulamin sprzedaży

Operat szacunkowy Toruń ul. Jaworowa 26

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY MASY UPADŁOŚCI

z możliwością kupna dodatkowych udziałów w prawie własności od współwłaścicieli niebędących upadłymi

Syndyk masy upadłości Karoliny Płocharskiej (TO1T/GUp/12/2023) zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania pisemnych ofert na zakup udziału 1/6 (jedna szósta) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Jaworowej 26, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00012735/8, który to udział przysługuje Karolinie Płocharskiej.

Cena wywoławcza 61 500,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i jest to najniższa cena za jaką składnik masy upadłości będzie mógł zostać zbyty.

Każda z ofert nabycia winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i zawierać:

 • Oznaczenie składnika masy upadłości, którego oferta dotyczy;
 • dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), jego formę organizacyjno-prawną, a w przypadku osób fizycznych PESEL, NIP (jeżeli posiada), w przypadku osób prawnych także REGON, KRS;
 • oferowaną cenę (w tym także oznaczenie kwoty słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że Oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie 157a ust. 2 prawa upadłościowego;
 • podpis oferenta albo podpisy osób umocowanych do reprezentacji Oferenta;
 • aktualny odpis (oryginał) Oferenta z KRS lub CEiDG (w przypadku przedsiębiorców);
 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, w przypadku spółek prawa handlowego – uchwałę odpowiednich organów, jeżeli taka jest wymagana zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych (wskazującą, że osoba podpisująca ofertę i uczestnicząca w ewentualnej licytacji jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę);
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży jego wyceną i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 • oświadczenie Oferenta ze zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży spełnia warunki określone tym regulaminem oraz je akceptuje;
 • zobowiązanie Oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat notarialnych oraz danin związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
 • proponowany termin zapłaty nie dłuższy niż 30 dni,
 • oświadczenie o akceptacji sposobu wydania nieruchomości zgodnie z Regulaminem sprzedaży,
 • czytelny podpis oferenta lub osób umocowanych do jego reprezentacji.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane imię, nazwisko oraz adres do doręczeń oferenta oraz powinna zawierać dopisek „Oferta sprzedaży TO1T/GUp/12/2023 albo w sprawie Karoliny Płocharskiej– NIE OTWIERAĆ”. Tak opisana koperta powinna być zaadresowana w drugiej kopercie do Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń najpóźniej do 21 grudnia 2023 r. do godziny 12:00. Oferta spóźniona podlega odrzuceniu.

Oferty spóźnione, niezawierające prawidłowo opłaconego wadium zgodnie z §5 Regulaminu lub niespełniające jakichkolwiek wymogów wskazanych w Regulaminie podlegają odrzuceniu.

Oferty należy składać w terminie do dnia  21 grudnia 2023 r. do godziny 12:00 u syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 22 grudnia 2023 r. o godzinie 9:00 w biurze Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń.

Możliwość kupna dodatkowych udziałów w prawie własności

 1. Syndyk informuje, że istnieje możliwość nabycia dodatkowych udziałów tj. dwóch udziałów wynoszących po 1/3 (jedna trzecia) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Jaworowej 26, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00012735/8 jakie przysługują współwłaścicielkom Bernadecie Danucie Dacewicz oraz Wiesławie Stanisławie Lutowskiej.
 2. Nabycie udziałów wskazanych w ust. 1 następuje poza postępowaniem upadłościowym i oferent chcący nabyć udziały jest zobowiązany we własnym zakresie porozumieć się z współwłaścicielkami. Syndyk nie podejmuje się uczestnictwa lub pośrednictwa w negocjacjach dotyczących warunków sprzedaży z pozostałymi współwłaścicielkami.
 3. Ceny sprzedaży określone przez współwłaścicielki wynoszą:
 4. Bernadeta Bożena Dacewicz: nie mniej niżeli 140 000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych),
 5. Wiesława Stanisława Lutowska: nie mniej niżeli 140 000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych).
 6. Danymi kontaktowymi dla współwłaścicielek nieruchomości są:
 7. Bernadeta Bożena Dacewicz: tel. 662 815 690, e-mail: elkanahia@wp.pl,
 8. Wiesława Stanisława Lutowska tel. 696 878 182 lub 606 578 700 oraz e-mail: rodzice15@op.pl.

Informacje o sprzedaży wraz z regulaminem i operatem szacunkowym będą dostępne na stronie internetowej: www.rbbcenter.com/ogloszenia, a także w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 74-76, lok. 101. Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu: +48 570075550 lub mailowo: biuro@rbbcenter.com.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży w całości lub w części w na każdym etapie sprzedaży z wolnej ręki.

Wydanie nieruchomości w posiadanie Kupującego następuje z chwilą podpisania aktu notarialnego. Wydanie nieruchomości oznacza co najwyżej wskazanie udziału w nieruchomości rozumiane jako podanie danych adresowych nieruchomości i wskazanie dojazdu do nieruchomości. Oferent kupujący udział w prawie własności jest świadom tego, że pozostali właściciele mają prawo być również korzystać z nieruchomości. Syndyk w żadnym razie nie zobowiązuje się opróżnić ani wydać nieruchomości, albowiem nie dysponuje on kluczami do budynków znajdujących na nieruchomości. Kupujący na własne ryzyko i własnym staraniem jest obowiązany uregulować kwestię wspólnego użytkowania nieruchomości z współwłaścicielem. Zważywszy, że w ramach niniejszej sprzedaży podlega udział w prawie własności, to sprzedaż nie wywoła skutku egzekucyjnego w odniesieniu do praw i roszczeń obciążających całe prawo własności w szczególności hipoteki obciążającej prawo własności. Sprzedaż w niniejszym trybie wywoła skutek egzekucyjny wyłącznie w odniesieniu do praw i roszczeń obciążających udział w prawie własności. Syndyk wskazuje, że nieruchomość użytkuje współwłaściciel – matka upadłej i upadła. Syndyk nie podejmie się opróżnienia nieruchomości, albowiem upadła ma prawo zamieszkiwać w nieruchomości zgodnie z zgodą wyrażoną przez współwłaścicielkę Mariolę Płocharską.

 

 

Regulamin Mazowsze – Parcele od 7.12.23

operat szacunkowy Mazowsze Parcele 38

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY MASY UPADŁOŚCI

Syndyk masy upadłości Krystyny Kekenmejster (sygn. akt TO1T/GUp/41/2022) zaprasza do składania ofert na zakup udziału ½ (jedna druga) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Mazowszu-Parcelach nr 38 działka nr 164, KW nr WL1L/00022939/7.

Cena wywoławcza 17 791,50 zł (siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).

Każda z ofert nabycia winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i zawierać:

 • Oznaczenie składnika masy upadłości, którego oferta dotyczy;
 • dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), jego formę organizacyjno-prawną, a w przypadku osób fizycznych PESEL, NIP (jeżeli posiada), w przypadku osób prawnych także REGON, KRS;
 • oferowaną cenę (w tym także oznaczenie kwoty słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że Oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie 157a ust. 2 prawa upadłościowego;
 • podpis oferenta albo podpisy osób umocowanych do reprezentacji Oferenta;
 • aktualny odpis (oryginał) Oferenta z KRS lub CEiDG (w przypadku przedsiębiorców);
 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, w przypadku spółek prawa handlowego – uchwałę odpowiednich organów, jeżeli taka jest wymagana zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych (wskazującą, że osoba podpisująca ofertę i uczestnicząca w ewentualnej licytacji jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę);
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży jego wyceną i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 • oświadczenie Oferenta ze zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży spełnia warunki określone tym regulaminem oraz je akceptuje;
 • zobowiązanie Oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat notarialnych oraz danin związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
 • proponowany termin i sposób zapłaty, nie dłuższy niż  30 dni;
 • oświadczenie o akceptacji sposobu wydania nieruchomości zgodnie z Regulaminem sprzedaży,
 • czytelny podpis oferenta lub osób umocowanych do jego reprezentacji.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane imię, nazwisko oraz adres do doręczeń oferenta oraz powinna zawierać dopisek „Oferta sprzedaży TO1T/GUp/41/2022 albo w sprawie Krystyny Kekenmejster– NIE OTWIERAĆ”. Tak opisana koperta powinna być zaadresowana w drugiej kopercie do Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń najpóźniej do 20 grudnia 2023 r. do godziny 12:00. Oferta spóźniona podlega odrzuceniu.

Oferty spóźnione, niezawierające prawidłowo opłaconego wadium zgodnie z §5 Regulaminu lub niespełniające jakichkolwiek wymogów wskazanych w Regulaminie podlegają odrzuceniu.

Oferty należy składać w terminie do dnia  20 grudnia 2023 r. do godziny 12:00 u syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 21 grudnia 2023 r. o godzinie 15:30 w biurze Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń.

Informacje o sprzedaży wraz z regulaminem i operatem szacunkowym będą dostępne na stronie internetowej: www.rbbcenter.com/ogloszenia, a także w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 74-76, lok. 101. Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu: +48 570075550 lub mailowo: biuro@rbbcenter.com.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży w całości lub w części w na każdym etapie sprzedaży z wolnej ręki.

Syndyk informuje także, że nie posiada kluczy do budynków znajdujących się na terenie nieruchomości. Wydanie nieruchomości oznacza co najwyżej wskazanie udziału w nieruchomości rozumiane jako podanie danych adresowych nieruchomości i wskazanie dojazdu do nieruchomości. Oferent kupujący udział w prawie własności jest świadom tego, że pozostali właściciele mają prawo być również korzystać z nieruchomości. Syndyk w żadnym razie nie zobowiązuje się opróżnić ani wydać nieruchomości, albowiem nie dysponuje on kluczami do budynków na nieruchomości. Kupujący na własne ryzyko i własnym staraniem jest obowiązany uregulować kwestię użytkowania nieruchomości z współwłaścicielem.

Zmiana regulaminu od 7.12.2023 r.

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY MASY UPADŁOŚCI

Regulamin sprzedaży Głodkowski Przasnysz

operat szacunkowy Przasnysz ul. Klonowa 2 m7

Wyrok pauliański

Syndyk masy upadłości Marka Głodkowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert zakupu udział ½ (jedna druga) do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu numer 7 położonego w Przasnyszu przy ul. Klonowej 2 KW nr OS1P/00054796/1.

Cena wywoławcza wynosi wywoławcza wynosi 61 117,50 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i jest to najniższa cena za jaką składnik masy upadłości będzie mógł zostać zbyty.

Oferty dotyczące Przedmiotu Sprzedaży, Oferenci należy składać w terminie 23 listopada 2023 r. do godziny 12:00 (pod rygorem odrzucenia oferty) do Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o., ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń, lub przesłać na ten adres listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi u Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o., ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń w dniu 23 listopada 2023 r. do godziny 12:30.

Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. Oferta powinna zawierać: szczegółowe dane oferenta w tym dane kontaktowe, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, oświadczenia: o akceptacji regulaminu, zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży i jego akceptacji, wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi, prawa zwrotu oraz prawa do odstąpienia od umowy oraz inne dane wskazane w regulaminie sprzedaży rbbcenter.com/ogloszenia

Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium do dnia 22 listopada 2023 roku w wysokości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych).

Warunkiem uznania wadium za wpłacone jest jego zaksięgowanie na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 22 listopada 2023 r.

Wadium należy wpłacić zgodnie z poniższymi danymi:

 1. Nazwa podmiotu: Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o.,
 2. Numer rachunku: 84 1090 2590 0000 0001 4936 2286.

Sprzedaż z wolnej ręki zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem, który znajduje się w siedzibie syndyka. Syndyk oświadcza, że informacje o sprzedaży wraz z regulaminem będą dostępne na stronie internetowej: www.rbbcenter.com/ogloszenia, a także w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 74-76, lok. 101. Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu: +48 570075550 lub mailowo: biuro@rbbcenter.com.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI – ELDOM SP. Z O.O. SP. K.

Pliki do pobrania:

1. Wykaz maszyn i urządzeń podlegających sprzedaży.

2. Operaty szacunkowe maszyn,

3. Operaty szacunkowe samochodów i naczep podlegających sprzedaży,

4. Regulamin sprzedaży ELDOM sp. z o.o. sp. k.

5. Wzór oferty

Syndyk masy upadłości ELDOM sp. z o.o. sp. k. w upadłości w Grudziądzu zaprasza wszystkich zainteresowanych do składana ofert na zakup ruchomości w tym maszyn chłodniczych i urządzeń do przetwórstwa warzyw i owoców wchodzących w skład masy upadłości.

Wykaz urządzeń, regulamin sprzedaży oraz wzór oferty znajdują się na stronie internetowej rbbcenter.com/ogłoszenia. Podane ceny są cenami netto i do nich należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce 23%.

Oferty należy składać w terminie do 28 września 2023 r. do godziny 16:00 do syndyka ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101 87-100 Toruń pisemnie lub mailowo (w formie podpisanego czytelnego skanu oferty) biuro@rbbcenter.com.

Rozpoznanie ofert nastąpi 28 września 2023 r. o godzinie 16:30 u syndyka Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń.

Każdy oferent uczestniczący w sprzedaży jest obowiązany do wpłaty do dnia 27 września 2023 r. wadium wynoszącego 10% oferowanej przez niego łącznej ceny netto. Wadium należy wpłacić zgodnie z następującymi danymi:

Posiadacz rachunku: ELDOM sp. z o.o. sp. k. w upadłości

Numer rachunku: 60 1090 2590 0000 0001 5265 0533

Oferta powinna zawierać:

 1. szczegółowe dane oferenta w tym dane kontaktowe,
 2. oferowaną cenę,
 3. dowód wpłaty wadium,
 4. oświadczenia Oferenta o:
 • akceptacji regulaminu,
 • zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i jego akceptacji,
 • akceptacji faktu, że rękojmia, prawo zwrotu oraz prawo do odstąpienia od umowy są wyłączone,
 • proponowanym terminie i sposobie zapłaty,
 • zobowiązanie do demontażu i odbioru urządzeń na własny koszt i własnym staraniem.

Wszelkie informacje, operaty szacunkowe oraz wykaz urządzeń są dostępny na stronie rbbcenter.com/ogłoszenia.

 

Bieżące informacje o wszystkich postępowaniach znajdą Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w KRAJOWYM REJESTRZE ZADŁUŻONYCH dostępnym po linkiem:

https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.4/KrzPortalPubGui.StronaGlowna?params=JTdCJTdE&itemId=item-0&seq=     https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow, 

 

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
 • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562321961
 • KRS: 0000655226
 • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562347021
 • KRS: 0000773071
 • Biuro w Warszawie:
 • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka