Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

ZAWIESZENIE EGZEKUCJI BEZ SĄDU, czyli „Tarcza antykryzysowa 4.0” i nowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Tarcza antykryzysowa - Zawieszenie egzekucji bez sądu

W odpowiedzi na skutki epidemii i celem stworzenia kolejnego narzędzia pomocy przedsiębiorcom ustawodawca wprowadził nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, bazujące na dotychczasowym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Rozwiązanie to zostało przyjęte Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 (dalej: „Tarcza 4.0”), która to weszła w życie 24 czerwca bieżącego roku. Co istotne, z uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu każdy przedsiębiorca może skorzystać tylko raz i będzie ono dostępne tylko przez najbliższy rok, a więc do 30 czerwca 2021 r. (art. 15 ust. Tarczy 4.0).

Celem otwarcia postępowania należy zarżeć umowę o nadzór nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym. Otwarcie postępowania następuje pozasądowo, z dniem ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w którym to przedsiębiorca oświadcza, że zawarł umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i będzie prowadzone względem niego uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu.

Najważniejszym z perspektywy przedsiębiorcy skutkiem ukazania się obwieszczenia jest zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych i brak możliwości wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych względem majątku dłużnika.

W praktyce oznacza to, że ustawodawca znacznie ułatwił i de facto wprowadził ochronę egzekucyjną do pozasądowego postępowania o zatwierdzenie układu.  Korzystając z nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

 1. postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności, zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika (hipoteka, zastaw itd.), w których propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo wraz z należnościami ubocznymi, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulegają zawieszeniu z mocy prawa;
 2. następuje brak możliwości wszczęcia nowego postępowania egzekucyjnego – wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia, zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności, zabezpieczonej rzeczowo, której propozycje układowe przewidują zaspokojenie wraz z należnościami ubocznymi, jest niedopuszczalne;
 3. przepisy art. 252 (niedopuszczalność świadczeń z wierzytelności objętych układem), art. 253 (niedopuszczalność potrąceń wzajemnych) oraz art. 256 (niedopuszczalność wypowiedzenia najmu, dzierżawy) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne stosuje się odpowiednio; zezwolenia, o których mowa w art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, wydaje nadzorca układu.

Postępowanie to, a tym samym ochrona egzekucyjna, powinno trwać 4 miesiące od dnia publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym czasie należy przeprowadzić zgromadzenie wierzycieli i w optymalnym – dla wszystkich stron – scenariuszu dokonać zawarcia układu. Kolejnym uproszczeniem jest możliwość przeprowadzenia głosowania na zgromadzeniu wierzycieli z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Protokół takiego zgromadzenie wierzycieli w formie np. wideokonferencji musi zawierać zapis posiedzenia na elektronicznym nośniku danych. Mamy więc do czynienia z bardzo dużym uproszczeniem technicznym i organizacyjnym, a nawet ekonomicznym. Wierzyciele nie ponoszą bowiem kosztów dojazdu na zgromadzenie wierzycieli.

Przyjęcie układu stwierdza nadzorca i sporządza wniosek do sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie przyjętego układu. Jeżeli w przeciągu 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu, postępowanie to umarza się z mocy prawa. Należy podkreślić, że w przypadku braku zawarcia układu, dłużnik nadal ma prawo skorzystać z innych postępowań restrukturyzacyjnych. Co więcej, jeżeli do zawarcia układu dojdzie, a umorzenie nastąpi po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, dłużnik ma możliwość złożenia uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dodatkowo ustawodawca zabezpieczył finansowo przedsiębiorcę określając granice wynagrodzenia doradcy restrukturyzacyjnego w przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania. Wynagrodzenie nadzorcy układu przewidziane w umowie nie może wówczas przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Konkludując, do najbardziej korzystnych rozwiązań proponowanego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu zaliczamy:

 • zawieszenie istniejących egzekucji bez udziału sądu, a jedynie po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i ukazaniu się obwieszczenia w MSiG;
 • brak możliwości wszczęcia nowych egzekucji;
 • szybkość otwarcia postępowania (kilka dni);
 • możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji;
 • niskie koszty postępowania.

Jagoda Wojciechowska

doradca restrukturyzacyjny (1078)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
 • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562321961
 • KRS: 0000655226
 • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562347021
 • KRS: 0000773071
 • Biuro w Warszawie:
 • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka